back
back
image
image
image
image

telescopes

same point – same hope
(2020) aluminium, led ( p.p 66 x 152 x 30 cm)

 

back
work